ఫ్యాక్టరీ టూర్

కర్మాగారం
కర్మాగారం
కర్మాగారం
ఫ్యాక్టరీ (8)
ఫ్యాక్టరీ (2)
ఫ్యాక్టరీ (3)
ఫ్యాక్టరీ (6)
ఫ్యాక్టరీ (5)
ఫ్యాక్టరీ (7)

ఆపరేషన్ ప్రక్రియ

ఇంజక్షన్ మౌల్డింగ్ మెషీన్లను నిర్వహిస్తోంది

ఆపరేషన్ ప్రక్రియ
ఇంజక్షన్ మౌల్డింగ్ మెషీన్లను నిర్వహిస్తోంది

ఫ్లో లైన్ (1)

ఆపరేషన్ ప్రక్రియ
ప్రవాహ క్రమం

ఇంజక్షన్ మౌల్డింగ్ మెషీన్లను నిర్వహిస్తోంది

ఆపరేషన్ ప్రక్రియ
ప్రవాహ క్రమం

ఫ్లో లైన్ (3)

ఆపరేషన్ ప్రక్రియ
ప్రవాహ క్రమం

ఫ్లో లైన్ (4)

ఆపరేషన్ ప్రక్రియ
ప్రవాహ క్రమం

ఉత్పత్తి వర్క్‌షాప్

ఆపరేషన్ ప్రక్రియ
ప్రొడక్షన్ వర్క్‌షాప్